Privatlivspolitik

Privatlivspolitik for Grønlandsforeningen Ikinngut – 1. december 2021

Vi behandler personoplysninger og skal overholde lovgivningen og principperne for god databehandlingsteknik. Derfor har vi vedtaget denne privatlivspolitik, der kort fortæller, hvordan vi behandler personoplysninger, der sikrer en lovlig og gennemsigtig behandling.

Vi behandler udelukkende personoplysninger til klare og saglige formål og ud fra foreningens legitime interesser. Vi behandler kun personoplysninger, der er relevante og nødvendige for at opfylde de angivne formål, og vi sletter dine oplysninger, når de ikke længere er nødvendige – eller når du beder os om det.

Vi er ansvarlige for behandling af dine personoplysninger

Grønlandsforeningen Ikinngut er dataansvarlig, og vi sikrer, at dine personoplysninger behandles i overensstemmelse med gældende lovgivning.

Du kan altid kontakte foreningens data-kontaktperson, som er:

Kontaktperson: Formand Kirsten Solberg

Adresse: Tømrerparken 61, 4180 Sorø

CVR: 37132241

Telefon: 4160 4317

Mail: kissersolberg@gmail.com

Hjemmeside: www.ikinngut.com

Behandling af personoplysninger

Vi behandler følgende personoplysninger:

Medlemsoplysninger:

 • Almindelige personoplysninger: Kontaktoplysninger som navn, adresse, indmeldelsesdato, telefonnummer, mailadresse
 • Situationsbilleder fra vore arrangementer samt portrætbilleder af bestyrelsesmedlemmer til vores hjemmeside er offentliggjort i henhold til Datatilsynets retningslinjer.

Her indsamler vi oplysninger fra

De almindelige personoplysninger får vi fra dig, når du melder dig ind i Ikinngut.

Foreningens formål med behandling af dine personoplysninger

Vi behandler dine personoplysninger til bestemte formål, når vi har en lovlig grund (hjemmel).

Formålene med at behandle oplysninger om foreningens medlemmer er:

 • At behandle medlemsoplysninger – herunder at opkræve kontingent og sende information om arrangementer og mødeindkaldelser til medlemmerne.
 • At vi kan drive foreningens aktiviteter, herunder planlægge, gennemføre og følge op på dem
 • At opfylde lovgivning, herunder krav i serviceloven

Vi behandler kun personoplysninger ud fra legitime interesser

I det omfang vi behandler dine medlemsoplysninger, sker det alene på baggrund af foreningens berettigede og legitime interesser, som er:

 • At håndtere dine medlemsrettigheder (f.eks. på generalforsamlingen) i henhold til foreningens vedtægter
 • At du kan opfylde dine forpligtelser som medlem af foreningen, herunder betale kontingent m.v.
 • At kunne planlægge og afholde sociale arrangementer og aktiviteter
 • At kunne vise situationsbilleder fra konkret aktivitet eller arrangement i foreningen på vores hjemmeside
 • At kunne vise profilbilleder af bestyrelsens medlemmer på vores hjemmeside

Samtykke

Når vi behandler oplysninger om dig, sker det ofte på et andet lovligt grundlag end dit samtykke. Vi indhenter derfor kun dit samtykke, når det i sjældne tilfælde er nødvendigt for at behandle dine personoplysninger til de formål, der er beskrevet ovenfor.

Ved offentliggørelse af profilbillede af bestyrelsesmedlemmer på vores hjemmeside, skal vi altid indhente samtykke.

Hvis vi indhenter dit samtykke, er det frivilligt, om du vil give dit samtykke, og du kan til enhver tid trække det tilbage ved at give besked om det.

Ved offentliggørelse af situationsbilleder på vores hjemmeside i forbindelse med afholdelse af vores arrangementer, kræves det ikke, at vi indhenter samtykke.

Videregivelse af dine personoplysninger

Vi videregiver ikke oplysninger om dig til andre udenfor foreningen.

Opbevaring og sletning af dine personoplysninger

Vi sletter oplysninger om dig straks efter at dit medlemskab er ophørt.

Dine rettigheder

Når vi behandler dine oplysninger, har du ifølge persondataforordningen en række rettigheder:

 • Du har ret til at blive oplyst om, at vi behandler oplysninger om dig – det er det vi oplyser dig om i denne privatlivspolitik (som forening har vi oplysningspligt)
 • Du har ret til at få indsigt i de oplysninger om dig, vi behandler
 • Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig berigtiget
 • Du har ret til at få oplysninger om dig slettet (ved udtrædelse af Ikinngut). Vi skal udlevere de oplysninger, vi har om dig. Du kan gøre brug af dine rettigheder, herunder gøre indsigelse mod vores behandling, ved at henvende dig til os. Du finder kontaktoplysninger øverst her i Privatlivspolitikken.

Henvender du dig med en anmodning om at få rettet eller slettet dine personoplysninger, undersøger vi, om betingelserne er opfyldt og gennemfører i så fald ændringer eller sletning så hurtigt som muligt.

Du kan indgive klage til tilsynsmyndighederne – Datatilsynet – over behandling af dine personoplysninger.

Revision af privatlivspolitikken

Vi forbeholder os ret til at ændre foreningens Privatlivspolitik. Når vi ændrer Privatlivspolitikken, ændrer vi også datoen øverst i dette dokument. Ved væsentlige ændringer vil du modtage meddelelse herom.

Den til enhver tid gældende Privatlivspolitik er tilgængelig på vores hjemmeside.